Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

ul. Warszawska 51
66-400 Gorzów Wielkopolski

telefon: 095 725 76 74,
kom. 667 601 439

e-mail: krzyz-gorzow@o2.pl


Numer konta bankowego :
98 1240 3549 1111 0000 4431 8354


Poradnia rodzinna. Katechizacja przedmałżeńska.
Anita Łukowiak
tel. 608 293 541
e-mail : poradnia.rodzinna@gmail.com


Organista :
Artur Pławski
tel. 504 549 589


BIURO PARAFIALNE

Godziny otwarcia
wtorek: 1600 – 1700
piątek: 1000 – 1100 oraz 1900 – 2000
pierwsza sobota miesiąca: 1900 – 2000

WAŻNE !

Komu wolno wydać świadectwo chrztu lub inne zaświadczenia?

  1. Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
  2. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.
  3. Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).
  4. Kopia aktu chrztu może zostać wykonana wyłącznie przez proboszcza lub osoby przez niego upoważnione, dowolną techniką, z zastrzeżeniem, aby akty sąsiednie zostały przesłonięte.

Czy takie same zasady obowiązują przy wydawaniu innych świadectw, kopii aktów i zaświadczeń?

  1. Tak, takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa i innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
  2. Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

*Na podstawie dokumentu „Praktyczne wyjaśnienia dotyczące stosowania Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku” autorstwa Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw opracowania wewnątrzkościelnych regulacji ochrony danych osobowych.