Wspólnoty
Ministranci i lektorzy

Jesteśmy grupą chłopców, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoją relację z Bogiem poprzez udział i służbę we Mszy Świętej. Dodatkowo uczestniczymy w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. Na co dzień każdy z nas czerpie radość i siłę życia z zawierzenia siebie Panu Bogu i Matce Najświętszej. Własną gorliwością i przykładem wiary chcemy zapalać innych miłością do Chrystusa Króla. Króluj Nam Chryste!

Serdecznie zapraszamy chłopców na spotkania i czynny udział w Służbie Liturgicznej. Nasza wspólnota czeka na nowych kandydatów chętnych do służenia podczas Mszy św. i nabożeństw.

KTO MOŻE ZOSTAĆ MINISTRANTEM?

 • Ministrantem może zostać osoba, która dobrowolnie i bezinteresownie chce służyć Panu Bogu i Wspólnocie Parafialnej przez przyczynianie się do tego, aby liturgia była piękna i właściwie przeżywana.
 • Nie można włączać w grono ministranckie osoby, która chce być ministrantem na pokaz.
 • Oprócz prośby w sercu należy wymagać dobrych przymiotów tj. modlitwy, powagi, sensu służby, radości, punktualności, sumienności, gorliwości, pracowitości i zdyscyplinowania.

Spotkania w soboty o godzinie 10:00

OAZA RODZIN – DOMOWY KOŚCIÓŁ

Prawie czterdzieści lat temu powołano pierwsze oazy rodzin, z których rozwinął się ruch wspólnot rodzinnych w ramach Ruchu Światło – Życie nazwany przez założyciela Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, Ruchem Domowego Kościoła.

W naszej parafii istnieje krąg tego ruchu, a uczestniczą w nim cztery małżeństwa, które od ponad 20 lat spotykają się regularnie raz w miesiącu, aby rozważać Pismo Święte oraz wzajemnie wspierać się we wzroście duchowości małżeńskiej i rodzinnej. Czynią to poprzez modlitwę osobistą, wspólną modlitwę, ustalaniu reguły życia, wymaganiu dialogów w małżeństwach oraz udziału w rekolekcjach oazowych.

W bieżącym roku animatorem Kręgu są Państwo Irena i Aleksander Kusiakowie, a opiekunem Kręgu jest Proboszcz ks. Rafał Zięciak.

Zapraszamy do tworzenia kolejnych Kręgów zapewniając, że dzięki uczestnictwu w tym Ruchu nasze małżeństwa są trwałe, zgodne, a więc silne Bogiem.

Spotkania w trzeci piątek miesiąca o godz. 19:30

Odnowa w Duchu Świętym – BETANIA

Do stałych posług „Betanii” należy :

 • coroczne prowadzenie REKOLEKCJI EWAGELIZACYJNYCH przy swojej parafii, a także pomoc w organizowaniu tychże rekolekcji w innych wspólnotach;
 • udział w przygotowaniu Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie;
 • prowadzenie modlitwy wstawienniczej w każdą środę, po Mszy św. o godz. 18:00;
 • kwestowanie na rzecz Hospicjum każdego roku,
 • organizowanie corocznej pielgrzymki do Częstochowy na Dzień Czuwania Ogólnopolskich Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy czwartek po Mszy św. o godz. 18:00 w salce katechetycznej.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

W obecnym kształcie, w naszej parafii Zespół istnieje od marca 2011 r.. Wcześniej pomoc ubogim była prowadzona przez grupę parafian w ramach Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo. Z czasem utworzył się Zespół, który skupia kilka osób bezpośrednio zaangażowanych w pomoc potrzebującym, przy ogromnym wsparciu wielkiej grupy sympatyków i darczyńców.

W zakres działania Zespołu Caritas wchodzi:

 • zbiórka żywności 2 razy w roku i rozdzielanie jej w postaci paczek świątecznych między osoby potrzebujące pomocy. Rocznie jest w ten sposób wspomagane ok. 140 rodzin;
 • ścisła współpraca z Bankiem Żywności Caritas prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy Bliźniemu im. św. Brata Alberta w Gorzowie i rozdzielanie otrzymanej żywności;
 • pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji w postaci opłat za gaz, energię czy wykup leków (zainteresowani mogą się zgłaszać na nr tel. 605 747 006)
 • okolicznościowa dystrybucja świec Caritas;
 • rozliczanie rencistów i emerytów w PIT 37 z 1,5 % podatku na wskazany cel pożytku publicznego.

Środki finansowe jakimi dysponuje Zespół pochodzą głównie ze składanych przez parafian datków do skarbony w naszym kościele. Zespół prowadzi ścisłą ewidencję wpływów i wydatków i sporządza co roku sprawozdanie finansowe i rzeczowe.

Spotkania Zespołu Caritas odbywają się w pierwsze poniedziałki miesiąca

PRZYJACIELE PARADYŻA

W 1990 roku biskup Józef Michalik powołał grupę modlitewną „Przyjaciele Paradyża” o zasięgu ogólnodiecezjalnym. Jej głównym celem jest zaangażowanie ludzi świeckich w duchową i materialną pomoc osobom powołanym do życia kapłańskiego i zakonnego, a zwłaszcza tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu.

Każdy z członków tej wspólnoty modlitewnej zobowiązuje się regularnie modlić za osoby powołane i o nowe powołania, za Ojca św., biskupów naszej diecezji oraz jej kapłanów, za alumnów, wychowawców i wykładowców naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, za wspólnoty zakonne, za zmarłych biskupów, kapłanów i alumnów naszej diecezji. Innym ważnym zadaniem jest pogłębianie wiary i rozwijanie życia duchowego, aby stać się świadomym i aktywnym członkiem Kościoła w swojej wspólnocie parafialnej. Zadanie to realizowane jest poprzez spotkania formacyjne, na których np. rozważana jest lektura Pisma Św., Adoracje. „Przyjaciele Paradyża” aktywnie uczestniczą w życiu swojej parafii i są zawsze pomocni swoim duszpasterzom. Każdy członek tej grupy modlitewnej zobowiązany jest do dawania swoim życiem świadectwa wiary i przywiązania do Kościoła.

Kolejnym zadaniem jakie stawia się przed członkami tej grupy jest ofiara materialna na potrzeby naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu oraz Duszpasterstwa Powołań. Jest to zadanie całkowicie dobrowolne i może być realizowane poprzez dowolnej wielkości składki – dar materialny może zostać zastąpiony darem duchowym.

Spotkania odbywają się w pierwszą środę miesiąca po Mszy św. wieczornej

Wincentyńska Młodzież Maryjna i Dzieci Maryi

Jako Członkowie Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej i Dzieci Maryi pogłębiamy nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i szerzymy jej kult. Uczymy się żyć głęboką wiarą i modlitwą, angażując się w dzieła prowadzone przez Kościół.

Do naszego stowarzyszenia mogą należeć chłopcy i dziewczęta.

Członkowie podzieleni są na grupy wiekowe:
• Dzieci Maryi Młodsze – 9 – 11 lat
• Dzieci Maryi Starsze – 12 – 14 lat
• Młodzież Maryjna – powyżej 15 lat

Młodsze dzieci przechodzą trzyletnią formację, starsze dwuletnią, a młodzież kształtowana jest cztery lata.

Spotkania każdego cyklu odbywają się w każdą sobotę. Ponadto w pierwsze soboty miesiąca spotykamy się na adoracji Najświętszego sakramentu. W ramach duchowego wzrostu odbywamy raz w roku trzydniowe rekolekcje. Angażujemy się w różnego rodzaju działalność parafialną: włączamy się w przygotowanie liturgii, śpiewu, adoracje, jasełka itd. Swoją duchowość skupiamy wokół lektury Pisma świętego, odmawiania różańca i życia Eucharystią. Jesteśmy „głodni Boga” i z Maryją chcemy iść za Jezusem.

Spotkania w każdą sobotę o godzinie 10:00 (dzieci) i 12:00 (młodzież), Adoracja Najświętszego Sakramentu w I sobotę m-ca po Mszy wieczornej

ŻYWY RÓŻANIEC

Różaniec… „to jest zwycięska broń, za pomocą której pokonuje się szatana i wyprasza wszystkie konieczne łaski” (O. Pio)

Żywy Różaniec powstał w roku 1826 we Francji. Założyła go jako Stowarzyszenie Żywego Różańca, Paulina Maria Jaricot, celem obrony i odrodzenia wiary. Pragnęła aby przez Żywy Różaniec dokonać zjednoczenia serc, wyprosić nawrócenie grzeszników , wywyższenie kościoła, utrzymanie wiary i rozszerzenie jej na cały świat.

Żywy Różaniec polega na tym że tworzy go grupa 20 osób, z których każda osoba, codziennie przez cały miesiąc odmawia jedną przydzieloną jej tajemnicę Różańca. W ten sposób przez grupę 20 osób, którymi kieruje tzw. Zelator codziennie odmawiany jest cały różaniec, jest to jakby codziennie od nowa wkładana na skronie Maryi korona z żywych róż, które swym zapachem miłości i gorliwości przynoszą jej chwałę a ludziom wyjednują łaski u Boga.

W naszej Parafii jest 11 róż różańcowych w tym:
– 10 róż kobiet,
– 1 róża mężczyzn.

Spotkania w pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 16:45